اخبار برگزیده , اخبار جدید فرهنگی

دستور رئیس سازمان سینمایی برای بررسی فوری موضوع انتشار قاچاق فیلم