اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

درخواست وزارت صمت جهت تعلیق فعالیت دیوار و شیپور