بیانیه حماس درباره بیمارستان المعمدانی: مسئول اول و آخر این فاجعه اسرائیل است

top