اخبار جدید سیاسی

به صهیونیست ها اخطار می کنیم که از سرنوشت دیگر ظالمین تاریخ بشر پند گیرند