اخبار جدید بین الملل

بازداشت صدها حامی فلسطین در آلمان و فرانسه