اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چرا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کم شده است