اخبار جدید اجتماعی و حوادث

گزارش اولیه خسارات زلزله شدید خان‌زنیان شیراز