اخبار جدید بین الملل

موانع سیمانی از مقابل گذرگاه رفح برداشته شد