اخبار جدید اقتصادی

تولید خودرو در بخش غیردولتی نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است