اخبار جدید سیاسی

قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان افزایشی است