اخبار جدید سیاسی

ایران بمباران کلیسای یونانی‌ها درغزه توسط صهیونیست‌هارا محکوم کرد