اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هشدار به مسافران؛ وضعیت این جاده شمالی خطرناک است