اخبار جدید بین الملل

خبری از ورود سوخت به غزه نیست