اخبار جدید سیاسی

کلیسای تاریخی که سرپناه آوارگان غزه بود و بمباران شد