اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نخستین محموله بشردوستانه ایران برای مردم غزه ارسال شد