اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توضیح وزارت بهداشت درمورد فیلم منتشرشده از بازدید وزیر از یک خانه پزشک در داراب