اخبار جدید سیاسی

نگرانی یک مقام اطلاعاتی سابق از فروپاشی حس امنیت در جامعه اسرائیل