اخبار جدید بین الملل

اسرائیل درباره بمباران بیمارستان القدس هشدار داد!