اخبار جدید بین الملل

استعفای مقام آمریکایی بدلیل حمایت کورکورانه بایدن از تل آویو