اخبار جدید بین الملل

آمریکا برای حل مسائل خاورمیانه به دنبال حذف مردم فلسطین است