اخبار جدید اقتصادی

حداقل دستمزد در ایران در 14سال گذشته، با چند دلار برابری می کرده است؟