اخبار جدید اقتصادی

چقدر سرمایه از بورس تهران فرار کرد؟