اخبار جدید بین الملل

عربستان کفن مردانه و زنانه برای کمک به غزه فرستاد!