اخبار جدید اقتصادی

وام ۱۵۰ میلیونی فقط به یک ضامن نیاز دارد