اخبار جدید سیاسی

منابع مالی آزاد شده ایران در قطر دست نخورده است