اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اجبار تمام دانش آموزان به آپلود فایل نماز خواندن!