اخبار جدید اقتصادی

یک جوان ۲۰ ساله مالک ۱۵۳ خانه خالی در تهران!