اخبار جدید فناوری

اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه فیبر نوری