اخبار جدید فناوری

ارزش ایکس(توییتر) نصف قیمت خریداری شده توسط ایلان ماسک شده است