اخبار جدید بین الملل

نبرد زمینی شدیدی بین حماس و اسرائیل اتفاق افتاده است