اخبار جدید اجتماعی و حوادث

صدور حکم اعدام برای زنی که بارها به شوهرش خیانت کرد