اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اخراج ۱۵ هزار تبعه افغانستان از مرز تایباد