اخبار جدید اقتصادی

۱۸ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد