اخبار جدید فناوری

اسدی: درخواست ما از دولت نگاه منعطف نسبت به واردات آیفون است