اخبار جدید سیاسی

حضور سفیر ترکیه در ستاد وزارت دفاع