اخبار جدید سیاسی

ایران هیچ دخالتی در حمله به نیروهای نظامی آمریکا نداشته است