اخبار جدید فناوری

معافیت از کمیسیون رانندگان اسنپ مبتلا به ام اس تمدید شد