اخبار جدید فناوری

اینستاگرام بزودی قابلیت حذف سین کردن پیام دایرکت را فراهم می‌کند