اخبار جدید سیاسی

ظریف: دفاع از حق به معنای جنگ و لشگرکشی نیست