اخبار جدید بین الملل

ترامپ معاون خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کرد