اخبار جدید فناوری

در سیاره زهره اکسیژن کشف شده است