اخبار جدید اقتصادی

وام ۱۵۰ میلیونی برای مشاغل خانگی با یک ضامن