اخبار جدید سیاسی

علی مطهری: موافق نبودن با نظر ولی فقیه، به معنای عدم وفاداری نیست