اخبار جدید سیاسی

واکنش وزارت امور خارجه به بیانیه ریاض