اخبار جدید فرهنگی

فیلم باربی تاثیر زیادی در اقتصاد بریتانیا داشته است