اخبار جدید فرهنگی

جایزه پالمز اسپرینگز برای کیلین مورفی و اما استون رزرو شده است