اخبار جدید فناوری

تهدید به استعفای کارمندان OpenAI پس از اخراج سم آلتمن