اخبار جدید فناوری

سم آلتمن مدیرعامل سابق OpenAI به مایکروسافت پیوست