اخبار جدید فناوری

سم آلتمن بار دیگر هدایت OpenAI را به عهده گرفت