اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجوز حفر دو چاه نفتی در هوروالعظیم باعث نابودی این تالاب می‌شود